ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรม้า สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ด้วยสภาเทศบาลตำบลไทรม้าจะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรม้า…

เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

เรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท…