ร้องเรียนหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 2 ม.1 ถนนบางกำลัง

กระดานร้องเรียนCategory: คำร้องเรียนร้องเรียนหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส 2 ม.1 ถนนบางกำลัง
จินตนา | ถามเมื่อ Sep 12

เคยสอบถามไปเรื่องการก่อสร้างในหมุ่บ้านเพอร์เฟคเพลส 2  ม.1 ถนนบางกำลัง  ว่าก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะหรือไม่ และการก่อสร้างไม่ปฎิบัติตามเทศบัญญัติการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้าง

1 Answers
Admin1 Staff ตอบเมื่อ Oct 9

เรียน  จินตนา
          ตามที่ท่านสอบถามในเรื่อง  การก่อสร้างภายในหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส  2 หมู่  1  ถนนบางกำลัง  ว่าก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะหรอไม่  และการก่อสร้างไม่ปฎิบัติตามเทศบัญญัติการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้าง
          เทศบาลตำบลไทรม้า  โดยกองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ปรากฏว่าการดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าว  บริษัทฯ  มิได้ก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะแต่อย่างใด 
          ส่วนกรณีการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้าง   ขอแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่า  เทศบาลตำบลไทรม้า  มิได้ออกเทศบัญญัติการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้างมาควบคุมไว้แต่อย่างใด 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                          เทศบาลตำบลไทรม้า