หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
ประชาชนส่วนหนึ่งของพื้นที่ตำบลไทรม้า ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยพื้นที่ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่คือ การทำสวน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กลุ่มอาชีพ

เกษตรกร
พนักงานบริษัท

เจ้าของธุรกิจ
รับราชการ

รับจ้างทั่วไป    
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งน้ำและดินในการทำเกษตร ยังมีความสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกผักได้เป็นอย่างดี
 
ภูมิประเทศ
ตำบลไทรม้า ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองมาก เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีการปลูกพืชและผลไม้ แต่ปัจจุบันมีอัตราที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด
ภูมิอากาศ
ตำบลไทรม้า มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และเป็นไปตามฤดูกาล อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 25 - 35 องศาเซลเซียส เนื่อจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมักจะเกิดอุทกภัย ในฤดูแล้งมีผลกระทบกับการทำเกษตรกรรม ทำให้ต้องดำเนินการลอกคูคลองเป็นประจำ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การนับถือ 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริศต์ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดแดงธรรมชาติ หมู่ที่ 1

วัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4

วัดไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4

วัดเพลง หมู่ที่ 5

วัดบางนา หมู่ที่ 6
ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง

ศาลปู่จุ้ย หมู่ที่ 1

ศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าพ่อเกสร หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5

ศาลปู่ขุน หมู่ที่ 6
ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม(บ้านวัดแดง) หมู่ที่ 1
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและงานประจำปี

งานทำบุญประจำปี "ศาลเจ้าแม่ทองคำ" หมู่ที่ 3
  ในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์

ยาธาตุสูตรหมอเกลี้ยง สังข์รุ่ง หมู่ที่ 1

เครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1

สบู่สมุนไพรแพรพระจันทร์ หมู่ที่ 5
  (สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2552)  
ปราชญ์ชุมชน

นายสมชาย ป้อมพันธุ์ ปราชญ์ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทุเรียน

นางพรทิพย์ ฉิมแป้น ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย

นายเพ่ง สังข์รุ่ง ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย

นายมนัส โพธิ์จีน ปราชญ์ชุมชนด้านดนตรีไทย ประเภทกลองยาว
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ลูกประคบสมุนไพร หมู่ที่ 1
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2546)  

ยาธาตุสูตรหมอเกลี้ยง สังข์รุ่ง หมู่ที่ 1

เครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1

กระเป๋าถักโครเชต์ หมู่ที่ 4
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2549)  

สบู่สมุนไพรแพรพระจันทร์ หมู่ที่ 5
  (สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2552)  

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า หมู่ที่ 4
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2553)  
 
การศึกษาในชุมชน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า จำนวน 2 แห่ง
 
แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 2 แห่ง  
 
โรงเรียนอนุบาลมณียา หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ หมู่ที่ 4

โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  
 
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์) หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า หมู่ที่ 4
ศูนย์อื่นๆ จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช. ตำบลไทรม้า) หมู่ที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัตถกรรม (แม่บ้าน) หมู่ที่ 4
การสาธารณสุขในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.บ้านวัดแดง หมู่ที่ 1    
 
รพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4    

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์นวดแพทย์แผนไทย จำนวน 6 แห่ง

สถานบริการเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์แปรรูปสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
ความปลอดภัยในชุมชน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หมู่ที่ 1 - 3 จำนวน 20 จุด

หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 - 6 จำนวน 35 จุด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า หมู่ที่ 4 จำนวน 9 จุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า หมู่ที่ 2 จำนวน 16 จุด
การคมนาคม
ทางบก ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) สะพานพระนั่งเกล้าเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม โดยมีถนนเป็นเครือข่ายทั่วหมู่บ้าน เชื่อมถนนรัตนาธิเบศร์ จำนวน 45 สาย โดยแยกได้ ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 37 สาย

ถนนอื่น ๆ จำนวน 2 สาย

สะพานคอนกรีต จำนวน 4 สาย
ทางน้ำ มีเรือโดยสารและเรือส่วนตัว โดยใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองอ้อม
 
แหล่งน้ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา      

คลอง จำนวน 29 แห่ง
ไฟฟ้าในชุมชน

หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาล คือ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
 
การสื่อสารในชุมชน

โทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์ ได้ขยายบริการโทรศัพท์ ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ ทั่วทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีสำนักงานบริการโทรศัทพ์นนทบุรีให้บริการ

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในเขตบริการไปรษณีย์ สาขานนทบุรี
ประปาในชุมชน

หน่วยงานซึ่งให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล คือ การประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
อุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 2 จำนวน 7 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวก 3 จำนวน 11 แห่ง
การพาณิชย์

ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง

สถานธนานุบาล จำนวน 2 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊ม /NGV/CNG/LPG จำนวน 3 แห่ง

โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ จำนวน 4 แห่ง

สถานบริการประกันภัย จำนวน 2 แห่ง

สถานบริการพยาบาลสัตว์เลี้ยง จำนวน 1 แห่ง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 25 โครงการ
การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ศาสนสถานทั้ง 5 แห่ง ดังนี้

วัดแดงธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดไทรม้าเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดไทรม้าใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดเพลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดบางนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,883,975 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์