หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Municipality
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
ประชาชนส่วนหนึ่งของพื้นที่ตำบลไทรม้า ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยพื้นที่ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่คือ การทำสวน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กลุ่มอาชีพ

เกษตรกร
พนักงานบริษัท

เจ้าของธุรกิจ
รับราชการ

รับจ้างทั่วไป    
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งน้ำและดินในการทำเกษตร ยังมีความสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกผักได้เป็นอย่างดี
 
ภูมิประเทศ
ตำบลไทรม้า ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองมาก เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีการปลูกพืชและผลไม้ แต่ปัจจุบันมีอัตราที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์กลางการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด
ภูมิอากาศ
ตำบลไทรม้า มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น และเป็นไปตามฤดูกาล อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 25 - 35 องศาเซลเซียส เนื่อจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมักจะเกิดอุทกภัย ในฤดูแล้งมีผลกระทบกับการทำเกษตรกรรม ทำให้ต้องดำเนินการลอกคูคลองเป็นประจำ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การนับถือ 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริศต์ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 5 แห่ง

วัดแดงธรรมชาติ หมู่ที่ 1

วัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4

วัดไทรม้าใต้ หมู่ที่ 4

วัดเพลง หมู่ที่ 5

วัดบางนา หมู่ที่ 6
ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง

ศาลปู่จุ้ย หมู่ที่ 1

ศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าพ่อเกสร หมู่ที่ 3

ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5

ศาลปู่ขุน หมู่ที่ 6
ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม(บ้านวัดแดง) หมู่ที่ 1
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีและงานประจำปี

งานทำบุญประจำปี "ศาลเจ้าแม่ทองคำ" หมู่ที่ 3
  ในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์

ยาธาตุสูงหมอเกลี้ยง สังข์รุ่ง หมู่ที่ 1

เครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1

สบู่สมุนไพรแพรพระจันทร์ หมู่ที่ 5
  (สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2552)  
ปราชญ์ชุมชน

นายสมชาย ป้อมพันธุ์ ปราชญ์ชุมชนด้านการอนุรักษ์ทุเรียน

นางพรทิพย์ ฉิมแป้น ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย สาขานวดไทย

นายเพ่ง สังข์รุ่ง ปราชญ์ชุมชนด้านการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย

นายมนัส โพธิ์จีน ปราชญ์ชุมชนด้านดนตรีไทย ประเภทกลองยาว
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ลูกประคบสมุนไพร หมู่ที่ 1
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2546)  

ยาธาตุสูงหมอเกลี้ยง สังข์รุ่ง หมู่ที่ 1

เครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 1

กระเป๋าถักโครเชต์ หมู่ที่ 4
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2549)  

สบู่สมุนไพรแพรพระจันทร์ หมู่ที่ 5
  (สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2552)  

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า หมู่ที่ 4
  (สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2553)  
 
การศึกษาในชุมชน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไทรม้า

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า จำนวน 2 แห่ง
 
แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า

โรงเรียนอนุบาล จำนวน 2 แห่ง  
 
โรงเรียนอนุบาลมณียา หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์ลักษณ์ หมู่ที่ 4

โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  
 
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์) หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า หมู่ที่ 4
ศูนย์อื่นๆ จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช. ตำบลไทรม้า) หมู่ที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัตถกรรม (แม่บ้าน) หมู่ที่ 4
การสาธารณสุขในชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.บ้านวัดแดง หมู่ที่ 1    
 
รพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4    

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์นวดแพทย์แผนไทย จำนวน 6 แห่ง

สถานบริการเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์แปรรูปสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
ความปลอดภัยในชุมชน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

หมู่ที่ 1 - 3 จำนวน 20 จุด

หมู่ที่ 3 บางส่วน และหมู่ที่ 4 - 6 จำนวน 35 จุด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลไทรม้า หมู่ที่ 4 จำนวน 9 จุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรม้า หมู่ที่ 2 จำนวน 16 จุด
การคมนาคม
ทางบก ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 302 (ถนนรัตนาธิเบศร์) สะพานพระนั่งเกล้าเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม โดยมีถนนเป็นเครือข่ายทั่วหมู่บ้าน เชื่อมถนนรัตนาธิเบศร์ จำนวน 45 สาย โดยแยกได้ ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 37 สาย

ถนนอื่น ๆ จำนวน 2 สาย

สะพานคอนกรีต จำนวน