หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลไทรม้ามีการเดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไทรจำนวนมาก ประกอบกับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำหรับพักม้าและช้างของกองทัพทหาร รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้น ป่าแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ป่าไทรม้าพัก” ต่อมาเมื่อมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณป่าไทรม้าพักเพิ่มมากขึ้น พื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “ไทรม้า” และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลเมืองไทรม้า ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองไทรม้า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 95 ก วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง
ตราสัญลักษณ์

เทศบาลเมืองไทรม้า มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปต้นไทร

รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ต้นไทร มาจาก ชื่อตำบลไทรม้า

น้ำ หมายถึง สิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชนไทรม้าให้มีความอุดมสมบูรณ์
 
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า ตั้งอยู่เลขที่ 22/2 หมู่ 2 ซ.ไทรม้า3 ถ.อนุสรณ์ประเสริฐ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2926-1350-2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนนทบุรี มีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,090 ไร่
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 23,031 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 10,622 คน คิดเป็นร้อยละ 46.12

หญิง  จำนวน 12,409 คน คิดเป็นร้อยละ 53.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 15,411 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,829.36 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร