หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองไทรม้า
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทรม้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองไทรม้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บริการและส่งเสริมด้านสุขภาพในชุมชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
 
ค้นหาจาก Google

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.saima.go.th
เทศบาลเมืองไทรม้า ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เทศบาลเมืองไทรม้า ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2
โทรสาร : 0-2926-1325
สายตรงนายก
โทร : 0-2926-1350-2
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
สารจากนายก
 
HOT NEWS
ขอเชิญผู้สูงอายุ ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และย้ายเข้าใหม่ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 และมกราคม-กันยายน 2564
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @saimatown
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจกรรม
ภาพกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
กิจการสภา
การทำงานของสมาชิกสภา ที่มาจาก การคัดสรรของประชาชน
วีดิทัศน์
ภาพวีดิทัศน์ กิจกรรมในตำบล
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 29 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 371 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพ [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า วิธีประกวดรา [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)ติดตั้งในเขคเทศบาลเมือ [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือบรรทุกขยะ จำนวน 1 ลำ [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
   
 
 
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร และ ขนาด ๒.๕. นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร โ [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาดำเนินการขุดลอกคูคลองผู้ใหญ่เชาว์ หมู่ที่ ๑ และคลองแวะยายปลี หมู่ที่ ๒ โ [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 
นบ 0023.3/ว640 ขอลงพื้นที่เยี่ยมเสริมสร้าง และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและต้นแบบด้านสุขภาพช่องปากพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]    
นบ 0023.4/ว636 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นบ 0023.6/ว2268 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  [ 1 มิ.ย. 2566 ]    
นบ0023.3/ว631 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว2242 นบ0023.3/ว2242  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว627 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว626 ขยายเวลาส่งผลงานประกวด คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว625 ขอความร่วมมือสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว624 ขอความอนุเคราะห์สำรวจเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในภาวะถดถอยทางการเรียนในสังกัด  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.6/ว632 ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว2225 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว622 ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นบ0023.3/ว2189 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว2203 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.6/ว2195 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว617 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.4/ว615 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 5 บทความ  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว2194 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว2197 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของอปท.  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นบ 0023.3/ว2196 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
   
 
   
 
ทม.บางรักพัฒนา [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ลำโพ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ไทรม้า โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำโพ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำโพ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 87 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบคลองลำรี (บ้านบังดัน-โรงดีน) [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ใหม่บางบัวทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสมห [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.ไทรม้า โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.ไทรม้า ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 25 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ไทรม้า การประปานครหลวง แจ้งปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยไทรม้า 13 และซอยไทรม้า 18 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทม.ไทรม้า ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวชมงาน ตลาดยามเย็น ถิ่นทุเรียนนนท์ คนไทรม้า [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทรใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.ไทรม้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทม.ไทรม้า ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักใหญ่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอ [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน

คำแนะนำภาษี
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
   
 
แจ้งคำร้องขอถังขยะ (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 735  ตอบ 5  
ขอให้จัดรูปเเบบการปล่อยสัญญาณจราจรใหม่ (2 ก.ย. 2564)    อ่าน 456  ตอบ 1  
สอบถามจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (23 ส.ค. 2564)    อ่าน 651  ตอบ 5  
รถเก็บขยะ 2 (16 ส.ค. 2564)    อ่าน 148  ตอบ 1  
 
กระดานสนทนา
พื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหน่วยงานได้
 
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ
 
ผลิตภัณฑ์
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรไทรม้า
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทม.ไทรม้า จ.นนทบุรี
 
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองไทรม้า
ในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของ เทศบาลเมืองไทรม้า
 
e-Service
 
   
   
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ไทรม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
  NAXSOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
   
  GOOGLE EARTH
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,883,611 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
 
 

facebook
ทม.ไทรม้า

facebook
ทม.ไทรม้า
ทม.ไทรม้า