หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองไทรม้า
 
ฝ่ายบริหาร
 
นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า
 
รองนายก ทม.   รองนายก ทม.   รองนายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.   ที่ปรึกษานายก ทม.
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
ประธานสภาเทศบาลเมืองไทรม้า
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด   กองคลัง   กองช่าง   กองการศึกษา
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
  ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  ฝ่ายนิติการ
- งานนิติการ
 
  ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
  ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
 
  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานศูนย์เครื่องกล
- งานจัดสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการเงินและบัญชี
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ   กองสวัสดิการสังคม   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กองการเจ้าหน้าที่
 
  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
   
   
 
  ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
   
   
   
   
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
   
   
   
 
  ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
- บริหารงานบุคคลของบุคลากร
ทางการศึกษา
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร
- งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ
- งานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,686,051 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์