เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ย. 2564 นบ0023.3/ว3473 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา"และ "ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" ประเภท1
28 ก.ย. 2564 นบ0023.3/ว775 ประชาสัมพันธ์ พิธีลงนามความร่วมมือการบูรณาการการดำเนินงานสา่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานของอปท. ด้านการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (MOU) ประเภท1
27 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว774 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลไฟฟ้า ประเภท1
27 ก.ย. 2564 นบ 0023.5/ว773 รายงานการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และน้ำบาดาล เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 แห่ง ประเภท1
27 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว3437 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ประเภท1
27 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว765 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภท1
24 ก.ย. 2564 นบ0023.2/ว770 แจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นมาล่วงหน้า พ.ศ 2564 จำนวน 3 โครงการโดยกรมส่งเสริมฯ ยังคงรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมไว้เช่นเดิม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 771 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นให้อปท.ทราบ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ 0023.3/ว 3434 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2564 นบ0023.4/ว3431 การรายงานและบันทึกข้อมุลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest