เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 828 ขอความร่วมมือดำเนินการประเมิน thai stop covic plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท - 19 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 829 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 830 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลสถานศึกษาในระบบรายงาน CATAS System (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 16105 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3821 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3820 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3812 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3786 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3773 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว3784 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2564 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest