เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3756 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว3775 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว813 ประสานงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยว่า ติดตามสถานการณ์น้ำ ให้พิจารณาเตรียมแก้ไขในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว810 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 603 แห่ง โดยมีสถานศึกษาร้องขอให้มีการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 76 แห่ง (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว811 ได้จัดเก็บภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าะรรมเนียมใบอนุญาตสุราในเดือนสิงหาคม 2564 ได้นำส่งเงินเข้าบัญชีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามแหล่งที่จัดเก็บค่าะรรมเนียม จำนวน 40 แห่ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยโอนเงินจากบัญชีผ่านระบบ KTB Corporate Online (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3731 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว808 สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว807 กรมโยธาธิการและการผังเมือง แจ้งว่า กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3730 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2564 นบ 0023.5/ว 803 ช้หลักเกณฑ์ตามสัดส่วนจำนวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันสิ้นปีงบประมาณในการคำนวณจัดสรร เพื่อให้การสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest