เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3757 การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม และการคัดเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3785 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3783 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 12 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3775 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/ว3774 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.4/3765 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว819 รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 เพื่อใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว816 คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก 6-19 ปี (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว814 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา (โรงเรียนและวิทยาลัย) ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2564 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
11 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว3761 ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest