เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.5/ว10295 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3032 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ที่ นบ 0023.3/ว1618 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (one stop crisis center) (ประกาศมาแล้ว 3032 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 นบ 0023.2/ว132 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 3034 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 นบ 0023.2/ 864 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (ประกาศมาแล้ว 3034 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2556 นบ 0023.2/ว127 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ประกาศมาแล้ว 3034 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 นบ0023.1/ว1279 ขอเชิญประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (หัวหน้าส่วนราชการ) (ประกาศมาแล้ว 3070 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 นบ0023.1/ว1279 ขอเชิญประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (หัวหน้าส่วนราชการ) (ประกาศมาแล้ว 3070 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2556 นบ0023.1/ว1280 ขอเชิญประชุมติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (อปท) (ประกาศมาแล้ว 3070 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2555 นบ 0037.1/3534 การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2555 (ประกาศมาแล้ว 3291 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2555 นบ 0037.3/3495 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2556 (ประกาศมาแล้ว 3294 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest