เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 267 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่งนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2555 (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 268 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2555 (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 193 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล)ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 3297 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 263 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประเมินการปรับขนาดของ อบต.บางกร่าง (ประกาศมาแล้ว 3299 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 นบ 0037.3/3463 แบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2556 จังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 3299 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 260 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประกาศมาแล้ว 3299 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/3448 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 3301 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.1/3427 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3304 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/3424 การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3304 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2555 นบ 0037.2/ว 255 หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ(วช) (ประกาศมาแล้ว 3304 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest