เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/14290 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3023 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว14170 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3024 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2985 หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.) ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3024 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1135 แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด(10 มิ.ย.) (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
27 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1133 เรื่องตอบข้อหารือจังจังหวัดปทุมธานี แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาเช้าสำหรับเด็กนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 3025 วัน) ประเภท1
26 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว2964 ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน (ประกาศมาแล้ว 3026 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1109 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 3029 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.3/ว1110 บัญชีรายชื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการจัดเก็บรายได้ในส่วนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 3029 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/ว2939 แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3029 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 นบ 0023.5/13977 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่3 (เพิ่มเติมเงินเดือน) (ประกาศมาแล้ว 3029 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest