เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

Share on Line
Share on Pinterest