เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลเมืองไทรม้าเปิด Walk in เข้ามาตรวจหาเชื้อ Covid-19  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองไทรม้าเปิด Walk in เข้ามาตรวจหาเชื้อ Covid-19  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

   เทศบาลเมืองไทรม้าเปิด Walk in เข้ามาตรวจหาเชื้อ Covid-19 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
*** เริ่มรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 8.00 น และเริ่มเรียกตรวจตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ ตลาดยายถม 
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564
*** เริ่มรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 8.30 น และเริ่มเรียกตรวจตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดบางนา หมูที่ 6 

Share on Line
Share on Pinterest