เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองไทรม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองไทรม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

????ข่าวไทรม้า : Saima News

♦️วันที่ 23 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองไทรม้า ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองไทรม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า

[โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทำการตรวจคัดกรอง covid-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ตามมาตรการการป้องกันฯ]

????️ เนื้อหาการประชุม โดยสังเขป ดังนี้

????️ เรื่อง เพื่อทราบ

• การรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองไทรม้า ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ

????️เรื่อง เพื่อพิจารณา

• ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้าเป็นคณะกรรมการพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองไทรม้า คณะละ 3 ท่าน เรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

• ญัตติ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ สภาเทศบาลเมืองไทรม้ามีมติเห็นชอบ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ สภาเทศบาลเมืองไทรม้ามีมติเห็นชอบ

• ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไทรม้า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีการยกฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า สภาเทศบาลเมืองไทรม้า มีมติเห็นชอบ

• ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 9 รายการ สภาเทศบาลเมืองไทรม้า มีมติเห็นชอบ

????️ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงไม่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังได้

Share on Line
Share on Pinterest