เลือกเปลี่ยนภาษา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณคลองต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลาก อีกทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณคลองต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลาก อีกทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง

????ข่าวไทรม้า : Saima News

????️เทศบาลเมืองไทรม้า โดยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณคลองต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูน้ำหลาก อีกทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง

????️ โดยดำเนินการซ่อมแซมจากการสำรวจ ดังนี้

????️ประตูน้ำคลองโยธา : ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ น็อตล็อตประตูผุกร่อน ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อย

????️ประตูน้ำคลองยายปลี : ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ประตูไม่สามารถเปิด-ปิดได้ ดำเนินการแก้ไขโดยใส่จาระบี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

????️ ประตูน้ำคลองวัดเพลง : ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ ประตูไม่สามารถปิดได้และน้ำไม่สามารถไหลออก ดำเนินการแก้ไขแล้ว สามารถใช้งานได้เกือบ 100% (เนื่องจากประตูน้ำไม่สามารถปิดได้สนิทสาเหตุเกิดจาก แรงดันน้ำและลูกยางด้านล่างประตูเสื่อมจึงทำให้มีน้ำรั่วซึมได้บ้างเล็กน้อย ทางเทศบาลฯจะเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ)

????️ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและแก้ไขในจุดอื่นๆต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากที่จะเกิดขึ้น

Share on Line
Share on Pinterest