เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องใน ''วันพระราชทานธงชาติไทย''

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องใน ''วันพระราชทานธงชาติไทย''

 

???????? ข่าวไทรม้า : Saima News

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

????เทศบาลเมืองไทรม้า โดย จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายนายนรา อัฏฐ์วารี รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วย นายศุภชัย นิลสิงขรณ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และบุคลากร เทศบาลเมืองไทรม้า ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

???????? ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า

- สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน

- สีขาว หมายถึง ศาสนา

- สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

Share on Line
Share on Pinterest