เลือกเปลี่ยนภาษา

การประชุมนำเสนอการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ปี64

การประชุมนำเสนอการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)ปี64

ข่าวไทรม้า : Saima News

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองไทรม้า 

โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมาย นางชวนพิศ อัศวนิโครธร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองไทรม้า เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี สาธารณสุขตำบลไทรม้า, เกษตรตำบลไทรม้า, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1- 6 ตำบลไทรม้า และ ผู้นำอาสาชุมชนตำบลไทรม้า เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ ที่ทำการกำนันตำบลไทรม้า

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Share on Line
Share on Pinterest