เลือกเปลี่ยนภาษา

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้าแห่งที่2

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้าแห่งที่2

ข่าวไทรม้า : Saima News

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองไทรม้า 

โดยจ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า มอบหมายนายปฏิยุทธ เนตรบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า ในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ 2) และกำกับดูแลการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest