เลือกเปลี่ยนภาษา


     

ประวัติความเป็นมา

     เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลไทรม้ามีการเดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในระหว่างการเดินทางมีทั้งช้าง ม้า และทหาร เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบรูณ์ไปด้วยต้นไทรจำนวนมากประกอบกับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสำหรับพักม้าและช้างของกองทัพทหารรวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้นป่างแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ป่าไทรม้าพัก” ต่อมาเมื่อผู้คนมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณป่าไทรม้าพักเพิ่มมากขึ้นพื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า “ไทรม้า” และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนนทบุรี

 

 

ประวัติหน่วยงาน

     เทศบาลเมืองไทรม้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง โดยเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้าเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับตามประกาศใน     ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 137 ตอนพิเศษที่ 172 ง ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2563

 

จำนวนพนักงาน/คน
พนักงานเทศบาล 46
พนักงานครู  8
ลูกจ้างประจำ  2
พนักงานจ้างตามภารกิจ  123
พนักงานจ้างทั่วไป  98
รวม  277

 


 


     ตราสัญลักษณ์

  •  เทศบาลเมืองไทรม้า มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปต้นไทร

  •  รอบนอกล้อมด้วยชื่อเทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  •  ต้นไทร มาจาก ชื่อตำบลไทรม้า

  •  น้ำ หมายถึง สิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวชุมชนไทรม้าให้มีความอุดมสมบรูณ์

 

     คำขวัญ

     ไทรม้าถิ่นทุเรียนนนท์ ผู้คนน้ำใจงาม ลือเลื่องหลวงใหญ่ ใส่ใจการพัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest