เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางวิลาวัลย์ อยู่ดี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองไทรม้า
098-9920552
thumbs
นายธวัช ยังแจ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
รองปลัดเทศบาลเมืองไทรม้า
thumbs
นายนุกูล คำรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
087-4464449
thumbs
นายสมนึก วัฒนะโชติ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-7636438
thumbs
นายธวัช ยังแจ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายศุภชัย นิลสิงขรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
092-2478432
thumbs
นางสาวสาวิตรี ศรีบ้าน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
086-9853222
thumbs
นางณัฏฐ์ธัญศา เชิญชมชื่น
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-0742736
thumbs
นางสาวสาวิตรี ศรีบ้าน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
086-9853222
thumbs
นางสิริอร ธนภพ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
063-4464993
Share on Line
Share on Pinterest