เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายนุกูล คำรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
thumbs
นายศุภชัย นิลสังขรณ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
thumbs
นางจิราพร แสงอรุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายวิโรจน์ จันทร์ชู
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
thumbs
นางสาวสุภาภรณ์ โกมลพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
default
นายสุชาติ สอนดิษฐ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
thumbs
นางสาวปาริฉัตร รุ่งเรือง
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นายดนัย พันธ์เหลา
นักจัดการงานเทศกิจ
ชำนาญการ
thumbs
นายวิโรจน์ นิยมสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
thumbs
นายมนูญ ทองเกษม
นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ
thumbs
พันจ่าเอกเชิดชาย ไพรวิจารย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
Share on Line
Share on Pinterest