เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสมนึก วัฒนะโชติ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวณัฐรดา พันธ์ประสิทธิกิจ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
thumbs
นายอรรถพล สุขศรีงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
thumbs
นางสาวอสมาพัชญ์ โพธิ์ชัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวนรกมล เหมือนมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวพรรณี บุมี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นายนัฐกรณ์ มะระบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Share on Line
Share on Pinterest