เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวสาวิตรี ศรีบ้าน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
นางสาวหญิง สองน้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นายศานติพงศ์ เพ็ชรจำรัส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นายจตุรนต์ มีลาภ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวอาทิตยา ชุ่มเย็น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Share on Line
Share on Pinterest