ชื่อ
: นางสาวแสงสุรีย์ ตึ๋งโต
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 1
094-3897377