ชื่อ
: นางพรทิพย์ ฉิมแป้น
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 1
091-7245199