ชื่อ
: นายชาลี จันทนดิษฐ์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองไทรม้า เขต 3
089-0215583