ชื่อ
: นายธวัช ยังแจ่ม
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองไทรม้า
081-8273551