ชื่อ
: นางสิริอร ธนภพ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
063-4464993