ชื่อ
: นายศุภชัย นิลสิงขรณ์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
092-2478432