ชื่อ
: นายสมนึก วัฒนะโชติ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง