ชื่อ
: นายอุกฤษฏ์ เสือพลาย
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองไทรม้า
081-9857834