ชื่อ
: นางสาวพรรณี บุมี
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน