ชื่อ
: นายวสันต์ ทับทิมทอง
ตำแหน่ง
: นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน