ชื่อ
: นายศุภชัย นิลสิงขรณ์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม