ชื่อ
: นางณัฏฐ์ธัญศา เชิญชมชื่น
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม