เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ผ้าใบ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า (กรณีเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ระยะ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๒ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๒ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำแผ่นพับ โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า (กรณีเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)) ระยะ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมกระจกพร้อมติดฟิล์มหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไทรม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงป้ายเทศบาลเมืองไทรม้า บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุง (เปลี่ยน) ประตูห้องปฏิบัติราชการในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไทรม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest