เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำพญานาค ที่ติดตั้งที่คลองวัดเพลง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๒-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไทรม้า (แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีคัดเลือก
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๗๒๐ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๐๒๓๓ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๔๑๐ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๒๗๒๑ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการต่อเติมปรับปรุงเพื่อขยายห้องกองการเจ้าหน้าที่และห้องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุง (เปลี่ยน) ประตูห้องปฏิบัติราชการในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองไทรม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการต่อเติมปรับปรุงเพื่อขยายห้องกองการเจ้าหน้าที่และห้องสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้า ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองไทรม้า แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกบริดสโตน) รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บท ๙๔๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest