ท่านต้องการให้ ทต.ไทรม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 9 )
34.62%
การคมนาคม ( 5 )
19.23%
ระบบสาธารณูปโภค ( 9 )
34.62%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
3.85%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
7.69%