ท่านต้องการให้ ทต.ไทรม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 8 )
33.33%
การคมนาคม ( 5 )
20.83%
ระบบสาธารณูปโภค ( 8 )
33.33%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
4.17%
การส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
8.33%