หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองไทรม้า
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

Saima Town Municipality
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองไทรม้า
 
"ไทรม้าน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม
ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง"
 
  พันธกิจ
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีตามวิถีไทย
 
  ยุทธศาสตร์
  Strategies
 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองไทรม้า
 
เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0-2926-1350-2 โทรสาร : 0-2926-1325 ,0-2926-1359
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองไทรม้า
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,586,986 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์